Brukervilkår

AVTALE MELLOM DEG OG EPOST.NO

Epost.no tilbyr deg tilgang til en epost-tjeneste (epost.no) i henhold til brukerbetingelsene nedenfor.

1. MEDLEMSAVGIFT FOR TJENESTEN

Den til enhver tid gjeldende medlemsavgift refunderes ikke etter gjennomført bestilling, da tjenestene leveres elektronisk og umiddelbart etter bestilling. Medlemsavgiften betales forskuddsvis én gang pr år. Tjenesten løper og fornyes for ett år om gangen eller til det sies opp skriftlig (se mer under pkt. 15 Oppsigelse).

Betalingsmåter som tilbys p.t. er: Kortbetaling (kreditt/debit).

2. BRUKEROPPFØRSEL

Det er ikke tillatt å sende "spam" (uønsket epost rettet mot personer du ikke kjenner, inklusivt men ikke begrenset til, søppel-epost, kjedebrev eller andre former for uønsket masse-epost, kommersiell eller annen) i forbindelse med epost.no

Du alene er ansvarlig for det innhold du formidler, og du godtar at epost.no kun fungere som en passiv formidlingskanal for dine data. Du er innforstått med at det materiale du formidler gjennom epost.no

(a) ikke bryter noen tredje parts eierskaps- eller åndsverkslov, eller rettigheter mht. publisitet eller privatliv
(b) ikke bryter noen lov, vedtekt, forordning eller regulering
(c) ikke er ærekrenkende, injurierende, pornografisk eller obskønt
(d) ikke inneholder virus eller annen tilsvarende skadelig programmering, scripting eller programvare

3. REGISTRERTE OPPLYSNINGER

Registrering av opplysninger utover de tekniske data som oppgis under konto-oppsett, er valgfritt. Dersom slike opplysninger oppgis, samtykker du i å gi epost.no til enhver tid oppdatert, fullstendige og korrekt informasjon på oppfordring, og å oppdatere denne informasjonen som påkrevet for å holde den oppdatert, fullstendig og korrekt.

Du alene sier deg ansvarlig for samtlige slik informasjon, inkludert ditt valg av brukernavn, dersom dette skulle bli ansett som et brudd på opphavsrett og/eller varemerkebeskyttelse til noe firma, organisasjon eller person.

4. KONFIDENSIALITET

Konto-informasjon, registreringsinformasjon og annen informasjon om deg er omfattet av Retningslinjer for personopplysninger.

5. REGLER FOR MINDREÅRIGE BRUKERE

Dersom du er under 15 år, har du ikke lov til å registrere en epost.no-konto uten foresattes tillatelse. Forespørsler angående dette kan sendes til: support@epost.no

6. PERSONLIG BRUK

Din rett til å benytte epost.no er begrenset til ditt eget personlige bruk. Du samtykker i at du ikke kan videreselge epost.no. Vennligst hold ditt epost.no passord hemmelig, ettersom du er juridisk ansvarlig for enhver bruk av din konto, inkludert uautorisert bruk.

7. ANSVARSFRASKRIVELSE

Du samtykker i at du fraskriver selskapet epost.no, dets ansatte, styre, tillitsmenn, representanter samt disses etterfølgere ethvert ansvar for skade eller utgifter relatert til bruk av din epost.no konto.

8. FRASKRIVELSE AV ERSTATNINGSANSVAR

Du bruker epost.no på egen risiko. Epost.no stilles til rådighet som den er og som den er tilgjengelig. Epost.no fraskriver seg uttrykkelig alle garantier av enhver art, både uttrykkelige og stilltiende, herunder men ikke begrenset til stilltiende garantier for omsettelighet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse av andres rettigheter.

Epost.no gir ingen garanti for at epost.no vil møte ditt behov, eller at tjenesten vil være uavbrutt, presis, sikker eller feilfri, heller ikke garanterer epost.no at resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenesten tilfredsstiller ditt behov eller at eventuelle programvare-feil vil bli rettet.

Epost.no gir ingen garanti med hensyn til noe produkt eller tjeneste kjøpt eller anskaffet, eller noen transaksjon inngått gjennom epost.no. Ethvert materiale og/eller data som er lastet ned eller på annet vis anskaffet gjennom bruk av epost.no skjer etter ditt eget valg og risiko.

Du alene er ansvarlig for enhver skade på ditt datasystem eller tap av data. Verken råd eller informasjon, enten skriftlig eller muntlig, som du har mottatt fra epost.no, vil gi noen garanti som ikke uttrykkelig er inntatt i brukerbetingelsene.

9. AVGRENSING AV JURIDISK ANSVAR

Hvis ikke forbudt ved lov, er epost.no ikke ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle eller derav følgende skade eller for avbrutt kommunikasjon, tap av data eller fortjeneste i eller uten forbindelse med brukerbetingelsene, selv om epost.no har blitt gjort oppmerksom på muligheten for skade.

10. EIENDOMSRETTIGHETER

Alt innhold, inklusive men ikke eksklusive tekst, programvare, musikk, lyd, bilder, grafikk, video og annet materiale presentert via epost.no kan være beskyttet av opphavsrett, varemerkebeskyttelse, åndsverksloven eller andre lover og rettigheter.

Du kan kun bruke dette materiale som uttrykkelig autorisert av epost.no, og kan ikke kopiere, overføre eller utvikle arbeid avledet av slikt innhold eller informasjon uten skriftlig samtykke.

Din epostadresse er Epost.no sin eiendom, men du har full råderett over adressen så lenge du oppfyller våre brukervilkår.

11. TERMINERING

Epost.no kan ved misbruk sperre din konto på et hvilket som helst tidspunkt, med eller uten forvarsel, med umiddelbar virkning. Epost.no kan også terminere din konto grunnet inaktivitet, se under.

Hvis din konto har vært inaktiv i 1 måned fortløpende uten fornyelse, har epost.no rett til å terminere din konto og returnere innkommende epost som "ikke leverbar". Ved eventuell re-aktivering av stengte konti på grunn av inaktivitet, vil dagens brukervilkår gjelde.

12. ENDRINGER

Epost.no kan endre brukervilkår, priser, utvide og/eller forbedre sin nåværende tjeneste med ny funksjonalitet. Eventuelle endringer må varsles brukere 14 dager før endringene trer i kraft.

13. PASSORPÅMINNELSE

Dersom du har mistet ditt passord, kan du få dette tilsendt som SMS til din mobil på denne siden.

14. ANGRERETT

Du har angrerett etter norsk lov. Våre tjenester leveres umiddelbart etter registrering av konto og/eller ved kjøp av tilleggstjenester. Bestillinger må betales dersom kontoen eller en tilleggstjeneste er levert eller er tatt i bruk etter bestilling. Dette gjelder for kjøp med mobilbetaling, kredittkort og/eller med faktura.

Dersom kontoen er logget inn til så er den tatt i bruk. Unntaket er hvis du har fått en prøveperiode for å prøve kontoen. En prøveperiode er kostnadsfri. Etter endt prøveperiode må kontoen betales dersom du ønsker å benytte den videre. Dersom ikke kontoen betales så slettes den og alt innhold automatisk i løpet av kort tid. Vanligvis innen 14 dager.

15. OPPSIGELSE

Oppsigelse av konto eller tilleggstjenester må være mottatt innen 1 måned før ny medlemsperiode påløper. Din medlemsperiode finner du under fanen “Tjenester” når du er logget inn på www.epost.no. Ved oppsigelse refunderes ikke innbetalt beløp for konto og/eller evt. tilleggstjenester. Dersom du ønsker å si opp din epost.no-konto, må du sende en mail fra din epost.no-konto med oppsigelsen til: support@epost.no

16. DRIFTSMELDINGER

Epost.no kan ved driftsforstyrrelser, system-oppgraderinger eller lignende sende ut en SMS melding om hva forholdet skyldes og hva som evt. skal utføres. En SMS driftsmelding koster kr. 1,- pr mottatte melding og belastes ditt mobilabonnement. Vi benytter ViaNett SMS Gateway og deres kortnummer 1963 for slike meldinger.

17. BRUDD PÅ BRUKERBETINGELSER

Du oppfordres til å rapportere ethvert brudd på brukerbetingelsene til: support@epost.no

18. NYE TJENESTER OG INFORMASJON

Du gir epost.no tillatelse til fortløpende å komme med tilbud om nye gratis og betalbare tjenester etter hvert som disse utvikles og introduseres. Du gir også epost.no og epost.no sine samarbeidspartnere tillatelse til å kontakte deg via post, epost, telefon, SMS eller annet for å informere om aktuelle tjenester og produkter, herunder også informasjon og reklame.

19. DIVERSE

Disse brukerbetingelser er underlagt Norges lover uten innvirkning på prinsipper om konflikt mellom lover. Hvis noen bestemmelse i brukerbetingelsene blir funnet ugyldig eller ikke håndhevbar, skal denne bestemmelsen oversees og de gjenværende bestemmelser håndheves.

Dersom epost.no unnlater å handle i forbindelse med et brudd på brukerbetingelsene av deg eller andre, frasier ikke epost.no seg retten til å reagere i forbindelse med påfølgende eller lignende brudd. Brukerbetingelsene utgjør den fullstendige avtale mellom deg og epost.no, og erstatter enhver tidligere avtale som omhandler emnet beskrevet her.